ทดลองใช้ Centralpage รูปแบบใหม่

แผนวิสาหกิจ 55-59 ระบบรับแจ้งปัญหาด้านสารสนเทศ ระบบตรวจสอบการดำเนินงาน Log in โดยใช้ Username & Password ของ AD e-Office ใช้งานเฉพาะ เน็ตเวิร์คภายในสำนักงานใหญ่ วิสัยทัศน์ท่านผู้ว่า หากไม่สามารถเปิดหน้า Intranet ได้(Internal Server error) ให้กด F5 หรือ ปิด IE แล้วลองอีกครั้งหนึ่ง ทางเข้าระบบเบิกวัสดุ ระบบบัญชีการเงินสาขา !!! !!! Mail Go Log in โดยใช้ Username & Password ของ AD Webmail Log in โดยใช้ Username & Password ของ e-mail ระบบประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง Log in โดยใช้ Username & Password ของ AD ระบบการขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน www.tourismthailand.org แนะนำวิธีการ Log in เข้าใช้ระบบ Log in โดยใช้ Username & Password ของ AD
"เสียงตามสาย"ผ่าน internet แจ้งปัญหาการรับฟัง โทร. 2823